UVJETI KORIŠTENJA

Opće odredbe

Ovi opći uvjeti prodaje primjenjuju se isključivo na kupce u skladu s člankom 295. Zakona o obveznim odnosima.

Značenje pojmova u Općim uvjetima prodaje:

KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.

KUPAC – Pravna ili fizička osoba koja s KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  ulazi u poslovni odnos: Uslužnu izradu/obradu proizvoda ili kupoprodaju robe iz proizvodnog/prodajnog programa.

DOBRA – Usluga ili proizvod koji su predmet kupoprodaje.

Opći uvjeti prodaje objavljeni su na web stranici KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o. (www.kovac-celik.hr) te su javno dostupni kupcu.

Opći uvjeti prodaje se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose.

Ponuda KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  i potvrda narudžbe

Svaka ponuda koju KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  pošalje Kupcu mora sadržavati: Naziv kupca, naziv pozicija, količinu, cijenu, uvjete plaćanja, paritet isporuke.

Rok valjanosti ponude je 7 dana. Ponuda se smatra prihvaćenom kada KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o. primi od strane Kupca pismenu potvrdu ponude ili narudžbenicu prije isteka valjanosti ponude, a s tim činom Kupac je suglasan s Općim uvjetima prodaje.

Narudžba kupca, otkazivanje narudžbe

Obveze KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  nastaju kada KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  pošalje potvrdu narudžbe, pod uvjetom da je Kupac podmirio sve financijske obveze nakon roka plaćanja.

Izmjena ili opoziv narudžbe kupca moguće je samo u slučaju da KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  narudžbu nije stavio u proces izrade i ne može ju opozvati. Samo pisane izmjene i otkazivanje narudžbi se smatraju valjanima.

Ukoliko dođe do otkazivanja narudžbe, Kupac je odgovoran za sve troškove nastale u vezi otkazivanja. KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  . može teretiti Kupca za vrijednost stvarno nastalih troškova: manipulacije, administracije, pretovara.

Isporuka

Isporuka dobara obavlja se iz KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  d.o.o. Rakitnica 2., 10000 Zagreb

Na potvrdi narudžbe navodi se rok isporuke (indikativan). Isporuka se smatra izvršenom kada Kupac preuzima dobra u skladištu KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  ili nekom drugom dogovorenom mjestu. KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  zadržava pravo produžiti vrijeme isporuke ukoliko dođe do više sile.

U slučaju preuzimanja dobara kod KOVAČ STAHL-ČELIK -a d.o.o.  kupac je dužan to učiniti u roku 7 dana, od poslane obavijesti da je roba spremna za isporuku. Nakon isteka razdoblja za preuzimanje Kupac snosi rizik gubitka ili oštećenja dobara na skladištu KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o. .  KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  će pohraniti dobra na trošak kupca nakon isteka tog razdoblja. Cijena skladištenja iznosi 0,5% vrijednosti proizvoda po danu.

Preuzimanje i kontrola dobara

Kupac je dužan izvršiti pregled dobara odmah po primitku na adresi dostave. Otpremnica mora odgovarati fizičkom stanju, a Kupac treba izvršiti i vizualni pregled kvalitete izrađenih dobara. Potpisivanjem otpremnice sav rizik od oštećenja ili gubitka prelazi na Kupca. Standardna kvaliteta proizvoda koju KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  izrađuje se smatra odgovarajućom.

Povrat dobara nakon primitka od strane Kupca nije moguć, osim pod uvjetima jamstva za nedostatke proizvoda. Povrat je iznimno dopušten ukoliko su se obje strane pismeno usuglasile o mogućnosti povrata.

Cijene, plaćanje i komercijalni uvjeti

Troškovi koji nisu standardni u ponudi KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  se naplaćuju prema posebnom cjeniku. Ako drugačije nije navedeno cijene u ponudi ne uključuju troškove dostave, certifikata, posebnog pakiranja, palete. Za narudžbe iznad 2000,00 kn KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  ne obračunava trošak tehničke pripreme u iznosu od 350 kn. Ponude se rade na EXW paritetu, osim ako nije drugačije navedeno.

Kupac može izdati primjedbu ili odbiti račun u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka računa. Nakon isteka tog razdoblja račun više nije moguće odbiti.

KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  ima pravo za kašnjenje u plaćanju naplatiti zakonsku zateznu kamatu. Nakon kašnjenja plaćanja dužeg od 10 dana KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  ima pravo na jednostranu promjenu dogovorenog roka plaćanja i obustavljanje svih daljnjih isporuka dok kupac ne podmiri sve dospjele obveze.

Jamstvo KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  za nedostatke dobara

Po primitku dobara Kupac je dužan uputiti pismeni prigovor KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  d.o.o.  za nedostatke, a za skrivene nedostatke u roku 10 dana. Ako Kupac to ne učini gubi prava koja obuhvaća jamstvo tvrtke KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.

KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  nije odgovoran za nedostatke koji se pojave zbog nemara kupca, prijevoza kupca, slabe kontrole ili nepravilne uporabe.

Kupac koji ima opravdani prigovor može od KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o. zahtijevati popravak, doradu, zamjensku isporuku KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  u stanju i količini u kojoj je dobra preuzeo. Kupac snosi troškove i štetu uzrokovane nepravilnim skladištenjem ili korištenjem.

Odgovornost

KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  nije odgovoran za bilo kakvu štetu kupcu zbog gubitka proizvodnje ili dobiti.      KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.  nije odgovoran za iznos veći od iznosa reklamiranih dobara u bilo kojem slučaju.

Poslovna tajna

Sve informacije o poslovnom odnosu, pismeno i usmeno se smatraju poslovnom tajnom.

Završne odredbe

Ukoliko jedna ili više odredbi Općih uvjeta prodaje postane nevažeća ili neprovediva valjanost ostalih odredbi ostaje i dalje.

Za sve odredbe koje nisu definirane ovim Općim uvjetima prodaje vrijedi Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, te drugi zakoni i propisi RH.

Svi sporovi koji eventualno nastanu između ugovornih strana rješavati će se sporazumno, u protivnom ugovara se nadležnost suda u Zagrebu

KOVAČ STAHL- ČELIK d.o.o.
Jozo Čuić, direktor